Spesialist i Barne- og Ungdomspsykiatri

Om tjenesten- se "blogg" i menyen for endringer i forbindelse med Koronaviruset

. Jeg tilbyr utredning, diagnostikk og behandling av psykiske vansker/ psykiske lidelser hos barn og unge opp til 18 år. Praksisen er en avtalepraksis knyttet til Helse Vest og er en del av spesialisthelsetjenesten. For å kunne komme til utredning, behandling og oppfølging hos meg er det behov for henvisning fra psykolog eller lege. For barn og unge under 18 år vil utredning og behandling med henvisning være dekket av refusjonsordning og gratis for pasienten. For noen få kan det være behov for oppfølging en liten stund etter fylte 18 år, da må pasienten betale egenandel som hos fastlege. Utredning, diagnostikk og behandling vil være i tråd med spesialisthelsetjenestens prioriteringer. Ved behov for kompetanse eller spesifikke tilbud utover det som kan gis hos meg vil jeg kunne samarbeide med Psykisk helsevern for Barn og unge (PBU) i Helse Bergen. Det vil også ofte være behov for samarbeid med andre hjelpeinstanser, skole og somatisk helsetjeneste.

Om meg

Jeg er født i 1968, oppvokst i Fjågesund, ei lita bygd i Telemark. Jeg er gift og har tre barn som nesten er voksne. Jeg er blant annet glad i å være ute i naturen og i musikk. Jeg lar meg veldig lett begeistre, engasjere og berøre -det gjelder ikke minst når barn og unge deler sine tanker, bekymringer, gleder og interesser med meg i terapirommet .

  • Begynte på medisinstudiet i Bergen 1987. Turnustjeneste i Harstad og Finnsnes i Troms 1994-1996. Et år på Bergen legevakt, før jeg begynte på BUP Åsane, Haukeland universitetssykehus i spesialisering i barne- og ungdomspsykiatri. I løpet av spesialiseringen har jeg jobbet på psykiatrisk akuttpost for ungdom, på seksjon for stemningslidelser ved Sandviken sykehus og på barneklinikken. Ble spesialist i barne- og ungdomspsykiatri i 2007 og overlege ved BUP Åsane, seksjonsoverlege fra 2014 til 2019. Sittet i inntaksteam og arbeidet med vurdering av henvisninger og prioritering. Jeg har en psykodynamisk grunnforståelse, og gått 2 av 3 år på videreutdanning i psykodynamisk terapi med barn. Jeg har også en 2 årig videreutdanning i kognitiv atferdsterapi med barn og unge. I forbindelse med videreutdanningen i kognitiv atferdsterapi skrev jeg fordypningsoppgave om kognitiv terapi for ungdom med ADHD. På BUP Åsane var jeg med på utforming av plan for utredning barn/ungdom henvist med spørsmål om de kunne ha ADHD og vi utviklet et utredningsteam og utredningsplan for barn og unge henvist med denne problemstillingen. Fra 2012 har jeg ca 2 ganger pr. år holdt og videreutviklet opplæringskurs om ADHD for foreldre til barn som har nylig fått denne diagnosen. Deltok i utviklingsarbeidet «mitt liv-psykisk helse» som var et samarbeid mellom Forandringsfabrikken og bla. BUP Åsane. Utviklingsarbeidet hadde som som mål og bedre psykisk helsevern for barn og unge og at de unge møtes på en bedre måte. Den største delen av mitt arbeid har likevel vært utredning, behandling og oppfølging av barn og unge med ulike psykiske utfordringer og lidelser, og samtaler med deres familier og nettverk. En integrert del av behandlingen har også vært behandling med legemidler når det har vært behov for det, i tillegg til samtaleterapi, familiesamtaler, tilrettelegging og samarbeid med andre instanser innen helse, skole, barnevern og andre.

  • Gjennom disse årene har jeg fått mye erfaring med utredning og behandling av barn- og unge henvist med har mange ulike psykiske vansker. Jeg forsøker å se de ulike sidene ved barnet og ungdommen , i tillegg til miljøet rundt dem for å forstå best mulig årsakene til de vanskene og symptomuttrykkene de viser. Noe som har vært svært viktig for meg er at medisiner aldri skal være eneste tiltak om vi velger å bruke dette. Jeg ønsker alltid å finne den kombinasjonen av tiltak og eventuelle medisiner som gir barnet/ungdommen et best mulig liv. Jeg er opptatt av å etablere en trygg relasjon med de barn- og unge som kommer til meg og også se alle ressursene som hvert enkelt barn/ ungdom har med seg, og prøve å forstå hva som ligger bakom symptomer og atferd. Min målsetning er å gi utredning, behandling og oppfølging i tråd med kunnskapsbasert praksis, hvor forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap er likeverdige deler.

Velkommen til meg

Pasientrettigheter

Som alle andre i helsetjenesten har jeg taushetsplikt. Foresatte og/eller ungdommen må gi samtykke hvis vi skal samarbeide med andre. Det finnes noen unntak, helsepersonell har feks. meldeplikt til barnevernet dersom barn og ungdom lider fysisk og/eller psykisk overlast. I tillegg foreligger det meldeplikt dersom helsekrav i forbindelse med kjøring/ førerkort ikke er oppfylt. Ungdommen vil alltid bli informert dersom dette vurderes. Ungdommer som har fylt 16 år har selvstendige pasientrettigheter. Vi kan ikke gi opplysninger til foresatte uten at ungdommen har gitt samtykke til det. Viktige unntak fra dette er dersom vi vurderer at det er alvorlig fare for liv og helse, og dersom informasjon er nødvendig for at foresatte skal kunne oppfylle foreldreansvaret. Ungdommen vil alltid vite når det blir tatt kontakt med foreldre. Det beste er å få til et samarbeid med både ungdommen og foresatte. Pasientene har innsynsrett i sin journal, med noen unntak. For ungdom under 16 år gjelder innsynsretten også foresatte. For ungdom mellom 12 og 16 år kan det gjøres unntak fra å gi foresatte innsyn etter visse kriterier. Ungdommen og foresatte har rett til medvirkning ved gjennomføring av utredning/behandling. Etter helselovgivningen vil pasienter med langvarige, sammensatte vansker ha rett til å få utar- beidet en individuell plan. Planen skal tydeliggjøre et forpliktende samarbeid mellom pasienten, koordinator og de instanser pasienten mottar tjenester fra.

Kontakt

Kontoret ligger sentralt på Nesttun, 2.etg. i "Tokanten" over biblioteket, og er lett tilgjengelig både med bil, buss og bybane. Kontakt meg gjerne på mail for informasjon og spørsmål. Henvisninger tas i mot elektronisk fra lege eller psykolog - eller på papir om det ikke lar seg gjøre elektronisk.