Psykose

Tilstanden kan betraktes som en forvirringstilstand hvor man kan ha ulike symptomer. En kan feks. høre stemmer som andre ikke hører eller ha andre sanseforstyrrelser, tankekaos, uforklarlige forestillinger, en kan føle seg forfulgt eller det kan forekomme fastlåste misforståelser. En kan ha en opplevelse av å miste seg selv og angst og uro kan ofte prege personen. Tidlige tegn til psykose kan være tilbaketrekning, frykt for å gå hjemmefra, dårlig søvn, vansker med konsntrasjon og hukommelse, kan snakke på en måte som framstår som uforståelig for andre.

Utredning: samtaler og innhenting av informasjon. Utviklingshistorie, sykehistorie og familiehistorie. Vurdering av symptomer med strukturerte skjema. Kartlegging og evt. supplerende undersøkelser og blodprøver for å utelukke kroppslig årsak til symptomene. Noen medikamenter og rusmidler kan også gi psykotiske symtomer. Kartlegging av eventuelle traumer i barnets/ungdommens historie. Kartlegging av omfang og funksjonstap. Nevropsykologisk undersøkelse kan være aktuelt.

Behandling: Samtaler med barnet/ungdommen og deres foreldre med vekt på informasjon, opplæring og forståelse av tilstanden og samarbeid om valg av behandlingstiltak. Behandling med legemidler, kognitiv atferdsterapi (kan brukes i alle faser), psykodynamisk tilnærming (i ikkepsykotisk fase). Fysisk aktivitet, fysioterapi. Musikkterapi. Sosial ferdighetstrening ved behov. Innleggelse ved behov. Henvisning til spesialteam. Ansvarsgruppe, individuell plan og koordinator.

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/psykoselidelser/12.hva-er-en-psykose