Reaksjoner etter traumer, PTSD, utviklingstraumer.

For barn som opplever vedvarende traumer i barnealder og dersom de har lite støtte i regulering av følelsene rundt dette av voksne, kan dette medføre en nevrobiologisk skjevutvikling. Hjernens»alarmsentral» blir stadig mer følsom fordi barna lever under det som oppleves som en konstant trussel. Dette kan gi opphav til at kroppen må være i en konstant beredskap, dagligdagse situasjoner kan oppleves som truende og kan gi mange ulike symtom og atferdsuttrykk, og gi mange forskjellige diagnoser.

Utredning: Bred kartlegging, grundig gjennomgang av barnets/ ungdommens historie. Se bak symptomene.

Behandling: Voksne rundt må gis forståelse av vanskene og slik at barnet kan møtes med en traumesensitiv omsorg som kan gi støtte til selvregulering. Spesifikk traumebehandling, mentaliseringsbasert tilnærming. Ulike psykoterapeutiske metoder. Veiledning til foresatte og de som møter barnet/ungdommen.

https://rvtssor.no/aktuelt/162/fokus-pa-utviklingstraumer/