Utviklingsforstyrrelser/autismespektervansker

Samlebetegnelse som dekker flere ulike tilstander (bla. barneautisme og Asperger) som kjennetegnes ved medfødte avvik når det gjelder gjensidighet i samspill, vansker med kommunikasjon og begrenset stereotyp, repeterende atferd og interesser.

Utredning: bred kartlegging, utviklingshistorie, innhenting av informasjon fra barnehage og skole. Standardiserte intervju med fokus på autistiske trekk. Vurdering av evnenivå verbalt og non-verbalt, språkfunksjoner, oppmerksomhet og hukommelsesfunksjoner med standardiserte tester og intervju. Vurdering av i hvor stor grad barnet/ungdommen klarer å tilpasse seg sitt miljø og ivareta egne behov med standardiserte intervju. Medisinsk utredning, supplerende medisinske undersøkelser. Etter en basiskartlegging vil gjerne den spesifikke utredningen gjøres i en spesialenhet for utviklingsforstyrrelser.

Behandling: Informasjon om tilstand, støttetiltak over tid, tilrettelegging for vanskene og opptrening av funksjoner. Medikamentell behandling kan være aktuelt ved tilleggstilstander.

https://nhi.no/sykdommer/barn/autisme/utviklingsforstyrrelser-hos-barn/